Terugblik bestuur


Terugblikkend constateert het bestuur dat 2018 een jaar vol ervaringen was. Het bestuur is er trots op dat de visie steeds meer gestalte krijgt in de dagelijkse praktijk. Cliënten en verwanten zijn positief over de gesprekken met hun begeleider. Dat neemt niet weg dat de kwaliteit onder druk staat, onder andere door krapte op de arbeidsmarkt. Belangrijke prioriteiten zijn onder andere voldoende en vakbekwaam personeel en het versterken van de lokale medezeggenschap.

Een jaar vol ervaringen

Bij Sherpa begeleiden we ruim 1500 cliënten. Veel cliënten wonen bij Sherpa en hebben er hun dagbesteding, andere cliënten wonen zelfstandig en krijgen ambulante begeleiding. Ook begeleiden we kinderen en gezinnen. Voor hen hebben we het kinderdagcentrum, logeermogelijkheden en gezinsbegeleiding. Alle cliënten hebben hun eigen verhaal, hun eigen ervaring met wat zij meemaken en ook hoe ze door Sherpa worden begeleid. Dat geldt ook voor de 1500 medewerkers van Sherpa. Sommigen nog jong en net van de opleiding, anderen al wat ouder en met veel ervaring. Met al hun inzet en professionaliteit dragen zij dagelijks zorg voor de kwaliteit die Sherpa biedt aan cliënten en verwanten. Ook hun ervaringen vormen een belangrijke pijler voor dit kwaliteitsrapport.


Deze ervaringen van cliënten, hun verwanten en van medewerkers staan centraal in onze kijk op kwaliteit. Dit kwaliteitsrapport is gebaseerd op wat zij dagelijks ervaren in de kwaliteit van zorg, in de relatie tussen cliënt, verwant en medewerker.


In dit rapport staan veel zaken om trots op te zijn:


 • De visie van Sherpa op goede zorg is verder aangescherpt en ligt ten grondslag aan de zorgprogramma’s die Sherpa heeft voor de specifieke doelgroepen, zoals cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, ernstig meervoudig beperkte cliënten, licht verstandelijk beperkte cliënten met bijkomende psychische of psychiatrische problematiek.


 • Op basis van deze zorgprogramma’s zijn leerprogramma’s geformuleerd die aan medewerkers worden aangeboden. Veel medewerkers hebben van het scholingsaanbod gebruik gemaakt.


 • Cliënten en verwanten zijn positief over de gesprekken met hun begeleider, ook rond het bespreken van het ondersteuningsplan.


 • De eerste groep cliënten heeft de opleiding tot ervaringsdeskundigheid succesvol afgerond.


 • Op locaties van Sherpa hebben we zogenaamde dialoogsessies georganiseerd. Cliënten, verwanten en begeleiders spraken met elkaar over vraagstukken die voor hen erg belangrijk zijn. Stuk voor stuk mooie gesprekken over zaken die er toe doen.


Dat neemt niet weg dat 2018 ook een ingewikkeld jaar was. Een aantal ontwikkelingen hebben elkaar versterkt en hadden hun invloed op de kwaliteit van zorg. Daarom is het goed om hier kort bij stil te staan.


Allereerst de krapte op de arbeidsmarkt. Deze was pregnant aanwezig en komt tot uiting in het moeilijk kunnen vervullen van ruim 30 hardnekkige vacatures, met name bij de clusters Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) en Senioren. Dat geeft een permanente druk op de teams. Ons beleid om zoveel mogelijk vaste krachten op de teams in te zetten, is daardoor slechts ten dele bereikt. Het probleem wordt, juist ook in deze clusters, versterkt door een relatief hoog verzuim (Sherpa breed onder de benchmark maar in deze specifieke clusters aanmerkelijk hoger), een hoog verloop van medewerkers (12% gemiddeld) en grote inzet van flex-medewerkers en uitzendkrachten, met name in de zomerperiode. In een aantal teams komen deze ontwikkelingen samen en versterken ze elkaar in negatieve zin.


Tegen deze achtergrond is het van de teams, behandelaars en het management een geweldige prestatie dat de kwaliteit op orde is gebleven en op onderdelen versterkt kon worden. Tegelijkertijd zijn er ook teams die het buitengewoon zwaar hebben gehad en waar de dagelijkse kwaliteit in de beleving van cliënten, verwanten en ook van de medewerkers onder druk heeft gestaan.


Voor een aantal doelgroepen geldt dat het tarief voor de begeleiding van cliënten niet altijd toereikend is gebleken. Het is verheugend dat inmiddels voor een aantal ZZP’s het budget is verhoogd. Problematisch blijft de vergoeding voor de begeleiding van MVG cliënten (ZZP 7). Dit tarief blijft structureel ontoereikend (met uitzondering van die cliënten waar sprake is van meerzorggelden). Daarmee kan de kwaliteit voor deze doelgroep onder druk komen te staan.

Terugblik op verbeterpunten uit het rapport 2017

In het kwaliteitsrapport over 2017 benoemden we een aantal verbeterpunten voor 2018. Reflecterend op deze verbeterpunten voor 2018, vallen een aantal punten op en blijven onverkort van kracht: vaste gezichten in de teams en communicatie met cliënten en verwanten. Het percentage vaste krachten is weliswaar hoog (88% vast en 11% in de eigen flex-poule), maar blijft qua inzetbaarheid aandacht vragen. De communicatie tussen cliënt en begeleider is aanmerkelijk verbeterd zo blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Wel krijgen we nog teveel signalen dat met name de informatieverstrekking niet optimaal verloopt.


Het versterken van de samenwerking tussen teams en behandelaren is verbeterd. Dat is een goede zaak. Ook de aanstelling van begeleiders D, die een natuurlijke bondgenoot van de behandelaren zijn, binnen het team helpt daarbij. Dat betekent dat nu de volgende stap kan worden gezet naar het versterken van de multidisciplinaire behandeling en ondersteuning van teams door behandelaren om te zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. Daarbij speelt ook het verder verbeteren van de samenwerking tussen wonen en dagbesteding een rol.


Om de ervaringen van cliënten structureel te kunnen meten heeft Sherpa besloten over te stappen van het instrument POS naar ‘Dit vind ik ervan!’. Dat heeft twee redenen. De POS sluit inhoudelijk niet goed aan bij de vraagstukken die voor veel van onze cliënten van belang zijn; ‘Dit vind ik ervan!’ sluit daar wel bij aan. Daarnaast versterkt ‘Dit vind ik ervan!’ de ondersteuningsplangesprekken en het methodisch werken.

Belangrijkste verbeterpunten voor 2019

Het kwaliteitsrapport laat goed zien dat veel goed gaat, maar tegelijkertijd is ook duidelijk dat er het nodige aan kwaliteit te verbeteren valt. Met als prioriteiten voor de komende jaren:


 • Voldoende en vakbekwaam personeel, vaste gezichten in de teams. Bij teams die kwetsbaar zijn
  (veel werkdruk, hoog verzuim, vacatures en relatief veel uitzendkrachten), waardoor kwaliteit onder druk kan staan, is ondersteuning van belang.


 • Communicatie met cliënten en verwanten en het verder versterken van de relatie tussen cliënt, verwant en medewerker. Daarbij streven we naar een verdiepende en open dialoog, bedoeld om de verschillende perspectieven te leren kennen, te begrijpen en waar mogelijk te verbinden.


 • Het versterken van het methodisch werken, met een duidelijke invulling en positionering van de regiebehandelaar en een goede samenwerking tussen behandelaren en teams/teammanager in wonen en dagbesteding.


 • Versterken van de lokale medezeggenschap van cliënten en verwanten en de inrichting van een steunpunt medezeggenschap.


 • In het Werkplan Sherpa 2019 staan deze en andere punten beschreven, uitgewerkt in concrete verbeterplannen. Met alle medewerkers van Sherpa gaan we daar extra hard aan werken en in het kwaliteitsrapport 2019 zullen we daar verslag van doen.


In het Werkplan Sherpa 2019 staan deze en andere punten beschreven, uitgewerkt in concrete verbeterplannen. Met alle medewerkers van Sherpa gaan we daar extra hard aan werken en in het kwaliteitsrapport 2019 zullen we daar verslag van doen.

Ten slotte

Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat de medezeggenschap intensief betrokken wilde zijn bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit. Dat geldt zowel voor de Centrale Cliëntenraad, Centrale Vertegen-woordigersraad als de Ondernemingsraad. Steeds is er naar gestreefd om, in een open dialoog, hen vroegtijdig bij ontwikkelingen te betrekken. We mogen er trots op zijn dat dat is gelukt en heeft geleid tot betekenisvolle bijdragen vanuit de medezeggenschap. We gaan door met het versterken van de medezeggenschap, met name ook op het lokale niveau. We hebben mooie reflecties gekregen van zowel CCR, CVR als OR. De inhoud daarvan onderschrijven we en nemen we mee bij de uitwerking van ons werkplan 2019 en de verschillende deelplannen. Het visitatierapport bevat belangrijke aanbevelingen die we overnemen. Tegelijkertijd zijn we zijn trots op de algemene conclusie die de externe visitatiecommissie trekt in haar verslag: ‘nadrukkelijk positief over de aanpak rond kwaliteit die Sherpa realiseert’. Het kwaliteitsrapport en de reflecties zijn besproken met de Raad van Toezicht.


Henk Kouwenhoven, Raad van Bestuur