Reflectie vanuit Medezeggenschap

De Centrale Cliëntenraad (CCR), de Centrale Vertegenwoordigersraad (CVR) en de Ondernemingsraad (OR) zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen in de organisatie en rondom kwaliteit. De raden herkennen zich in het rapport en hebben ook een aantal verbeterpunten. Hieronder leest u hun reacties op het kwaliteitsrapport.

CCR over het Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

15 april 2019 heeft de CCR vergaderd over het kwaliteitsrapport Sherpa 2018. De CCR herkent de punten waaraan in 2018 is gewerkt. Wat de CCR vooral merkt is dat het vernieuwde ondersteuningsplan helpt om goed met elkaar in gesprek te gaan. Verder is er een betere samenwerking merkbaar in teams.

Zo werken we aan kwaliteit

Verbeterpunten

Een aantal genoemde verbeterpunten en een aantal andere punten mogen extra aandacht krijgen volgens de CCR. Deze verbeterpunten zijn:


• Cliënten beter betrekken bij en informeren over brandveiligheid.

• De schoonmaak moet nog beter.

• Verbeteren van de inspraak voor cliënten op locaties.

• Klachten over woningen beter en sneller afhandelen.


2019

Sherpa heeft een goed plan geschreven om verder te gaan met kwaliteit in 2019. Belangrijk is om cliënten hierin te blijven betrekken. Want praat niet over ons, maar met ons!

CVR over het Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

De CVR herkent zich in het rapport, hetgeen een gevolg is van de open en gestructureerde wijze waarop door Sherpa samengewerkt wordt met de CVR om invulling te geven aan de medezeggenschap. De CVR onderschrijft de, in het rapport opgenomen, visie van Sherpa en de wijze waarop Sherpa gestalte geeft aan die visie. Het kwaliteitsrapport laat terecht zien dat Sherpa trots mag zijn op veel successen. Niet alles is echter positief. De CVR is van mening dat dit sterker in het rapport naar voren had kunnen komen.


De CVR herkent dat er veel aandacht is voor de ondersteuning van de dialoog. Echter, is deze naar het oordeel van de CVR sterk afhankelijk van de beschikbare tijd en deskundigheid binnen het team.


De CVR benadrukt dat het voor alle cliënten van belang is dat de verwanten ruim vertegenwoordigd zijn bij de medezeggenschap. Het baart de CVR zorgen dat de belangstelling voor medezeggenschap onder verwanten steeds geringer wordt. De CVR heeft ingestemd met de 2de bestuurlijke opdracht voor de taakgroep medezeggenschap en hoopt dat de aanbevelingen zullen leiden tot een versterking van de medezeggenschap op alle niveaus.


De CVR herkent de positieve uitkomsten van ‘Dit vind ik ervan!/Ik toon’ en van de gehouden dialoogsessies. Doordat het aantal gesprekken en dialoogsessies in 2018 nog zeer beperkt is geweest, vraagt de CVR zich af of de representativiteit voldoende is geweest voor de conclusies die getrokken zijn. De CVR hoopt dat met het breed introduceren van ‘Dit vind ik ervan!’ in 2019 de respons een meer representatief beeld oplevert.


Dat de cliënten en verwanten over het algemeen tevreden zijn over betrokken medewerkers doet niets af aan het feit dat lang niet alles goed gaat en er nog veel te verbeteren valt. De CVR ondersteunt het belang om te investeren in verjonging en in begeleiding van de vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers en bedrijven zorgt voor mooie ontmoetingen en zijn een verrijking voor de cliënten.


Veiligheid is het op één na belangrijkste thema voor de cliënt. Dus het is terecht dat Sherpa daar veel aandacht aan besteedt en daarbij onderscheid maakt in objectieve en subjectieve veiligheid. Bedenk dat ook dat veel dingen net niet fout gaan. Ook daarvan kan geleerd worden. De CVR herkent de grote betrokkenheid van medewerkers bij de cliënten. Zaak is dat er vanuit teamleden en teammanagers voldoende oog is voor een zeker risico dat dit met zich meebrengt t.a.v. het ziekteverzuim.


De CVR is van oordeel dat niet alle in hoofdstuk 8 genoemde verbeterpunten realiseerbaar zijn in 2019. Mede vanwege te weinig beschikbaar gestelde financiën via ZZP’s voor een aantal doelgroepen die Sherpa bedient. Bij het advies over het Werkplan 2019 hebben wij dan ook als aanbeveling gedaan de verbeter-punten te prioriteren. Belangrijk daarbij is het delen van goede voorbeelden binnen de organisatie en het borgen van de ontwikkelingsresultaten. De CVR kan zich vinden in de belangrijkste verbeterpunten voor 2019 die benoemd zijn in de bestuurlijke reflectie.

OR over Kwaliteitsrapport Sherpa 2018

Sherpa is volop in beweging. Ons uiteindelijke doel is een tevreden cliënt. Kernwoorden daarbij zijn: veiligheid, gehoord worden, wensen en behoeften in vervulling zien gaan en ontwikkeling of behoud van de capaciteiten. De OR vindt het dan ook van belang dat een ieder die werkt in deze organisatie verbinding zoekt met elkaar, omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede zorg en begeleiding van onze cliënten en dat het werken in de driehoek een gedragen cultuurgoed gaat worden binnen Sherpa.


Voor cliënten en verwanten is het natuurlijk een voorwaarde dat het primair proces goed functioneert. Geïnspireerde, gemotiveerde, professionele en tevreden medewerkers zijn daarvoor de basis. In de medezeggenschap vinden wij het dan ook nodig dat we verbinding en dialoog aangaan met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Vertegenwoordigersraad. In het licht van kwaliteit hebben we gezamenlijke speerpunten en zorgen met elkaar besproken en gedeeld. Onderwerpen waren personeels-behoud, duurzame inzetbaarheid en een vaste personeelskern voor cliënten.


De OR spreekt veel collega’s, dat is onze kracht. De OR heeft zich hierdoor een beeld kunnen vormen van de cultuur binnen Sherpa. De OR heeft hierover met diverse collega’s in diverse functies uit de ondersteunende diensten, de stafdiensten en het Expertisecentrum gesproken. Naar aanleiding daarvan zijn er signalen gekomen die de OR zorgen baarde en welke hij heeft neergelegd in een notitie. Deze is op 12 april gepresenteerd aan de bestuurder en de Raad van Toezicht. De laatste tijd zijn er veel nieuwe medewerkers aangenomen in de ondersteunende diensten en stafdiensten. Een belangrijk signaal was dat deze nieuwe professionals vastliepen op de cultuur binnen Sherpa. Sherpa is nog teveel een relatiegerichte organisatie. Feedback geven aan elkaar en in dialoog gaan, is nog geen gemeengoed. Mensen kennen de afspraken wel, maar gaan vervolgens toch hun eigen weg.


De visie van de bestuurder waarin gekozen wordt voor taakvolwassen teams en integraal verantwoordelijke teammanagers wordt dan ook van harte ondersteund door de OR. Het is daarom erg belangrijk dat zichtbaar en helder wordt benoemd wat de kaders zijn, welke koers we willen varen en op welke wijze en met welke ondersteuning we dit gaan doen. De OR heeft gesignaleerd dat hier nog veel werk te verzetten is. Dit geldt voor alle teams in de organisatie. De OR pleit dan ook voor reflectie, dialoog en ontwikkeling binnen alle teams, zodat de cultuurverandering ook daadwerkelijk gestalte gaat krijgen.


Terwijl deze ontwikkeling plaatsvindt, worden wij ook geconfronteerd met een krappe arbeidsmarkt en minder belangstelling voor ons beroep en het werken in de zorg. De OR heeft daar grote zorgen over. Op 1 november in de vergadering met de Raad van Toezicht is een praatstuk gepresenteerd met als centraal thema: Sherpa behoudt zijn personeel. Met als speciale aandachtspunten: dialoog, sfeer op de werkvloer, onderzoek, aantrekkelijk zijn en blijven al werkgever, waardering en aandacht voor persoonlijke behoeften en erkenning van vakmanschap. Met name duurzame inzetbaarheid is voor het behoud van personeel heel belangrijk. De OR ziet graag dat dit onderwerp op de kaart blijft bij de bestuurder en dat het gaat leven binnen de organisatie. Voor de OR zal dit daarom een speerpunt blijven.


Binnen Sherpa wordt er veel ruimte gegeven aan medezeggenschap, ontwikkeling van medezeggenschap en het aangaan van dialoog met elkaar. Het is hard werken, maar wij zijn er trots op als OR.