Onze visie

Voor ons is ieder mens uniek. Wij zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en hebben oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij luisteren naar de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijkheden die hij heeft. Zo helpen we elkaar verder, dat is waar we voor staan. Sherpa ondersteunt mensen met een beperking. Sherpa doet dit op het gebied van wonen, werken, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, (medische) zorg, kortdurende opvang en ondersteuning thuis. Sherpa is actief in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Eemland.

Visie

Voor ons is ieder mens uniek. Wij zien en respecteren iedere cliënt met al zijn kwaliteiten, talenten en hebben oog voor verschillen in mogelijkheden en behoeften. Wij luisteren naar de cliënt hoe hij het leven wil leiden binnen de mogelijkheden die hij heeft.


Sherpa wil een organisatie zijn waarin onze visie iedereen motiveert en richting geeft aan ons handelen. Dit vraagt van medewerkers niet alleen het kunnen luisteren naar het verhaal van de cliënt en specifieke kennis en ervaring. Het vraagt ook ruimte. Ruimte om zaken rondom de cliënt goed te regelen, ruimte voor ongeplande activiteiten, ruimte om te kunnen aftasten en uitproberen wat aansluit bij de wensen, behoeften en capaciteiten van elk individu. Daarom kiezen wij voor taakvolwassen teams met een integraal verantwoordelijk teammanager. Zowel in het primaire proces als bij de ondersteunende diensten. Met als kernwaarden: vertrouwen, onderzoeken en lef.

De besturing van Sherpa

In 2018 is de besturingsfilosofie verder verwezenlijkt. Dat betekent de voorbereiding van integrale managementverantwoordelijkheid voor de teammanagers (2018 was wat dat betreft een leerjaar) en de vorming van een nieuwe directieraad, die in plaats van het bestaande strategisch management is gekomen. Deze veranderingen zijn nodig om de bovengenoemde visie te kunnen realiseren. Omdat deze ingrijpende verandering altijd raakt aan personen en onderlinge relaties en daarmee ook de stuurkracht van de organisatie, was 2018 een ingewikkeld jaar. Dit heeft ook effect gehad op de mogelijkheden voor de door-ontwikkeling van het kwaliteitskader en de verbeterkracht van de organisatie.


Zo werken we aan kwaliteit

  • Kwaliteit ontstaat in de relatie tussen de cliënt, de verwant en de professional. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit zetten wij verschillende instrumenten en werkwijzen in. De uitkomsten zijn de input geweest voor het kwaliteitsrapport.


  • Wij gaan in gesprek met de cliënt, en diens verwant, over zijn/haar wensen en ondersteuningsbehoeftes. Afspraken worden vastgelegd in het persoonlijk ondersteuningsplan en uitgewerkt in een werkplan. Periodiek evalueren we met de cliënt (en/of verwant).


  • Wij vragen de mening van cliënten en verwanten over hun kwaliteit van bestaan en de kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Dat doen we tijdens het ondersteuningsplangesprek, dialoogsessies, gesprekken met de CCR, CVR en clusterraden. Ook doen we een cliëntervaringsonderzoek. Daarnaast is er een tevredenheidsonderzoek uitgezet onder alle cliënten, danwel cliëntvertegenwoordigers.


  • We staan in teams regelmatig stil bij de vragen: ‘Doen we het goed voor de cliënt?’, ‘Hoe doen we dat als team?’ en ‘Wat betekent dat voor mij als professional?’. Daardoor ontstaat bewustwording en inzicht bij de medewerkers. Teamreflectie draagt zo bij aan kwaliteitsbewustzijn. Ook inspiratiedagen per cluster, moreel beraad en ethische reflectie horen hierbij.


  • We investeren in methodisch werken via de Plan-Do-Check-Act cyclus. Daarbij maken we gebruik van het elektronisch cliëntendossier, externe audits (ISO), klachten, teamfoto’s (voortgangsrapportage per team), incidenten (in Cura) en de zorgmonitor (dashboard). De teamfoto biedt een integrale blik op de samenhang tussen kwaliteit, medewerkers en financiën.


  • Wij vragen en luisteren naar de mening van externe partijen. Onder andere via ketensamenwerking en werkbezoeken van en naar andere
    organisaties en/of instanties. Op het kwaliteitsrapport over 2018 hebben we een externe visitatie gedaan, samen met Philadelphia.


  • Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is leidend voor heel Sherpa. Voor het Sociaal Domein hebben we in 2018 aanvullend het ISO-certificaat behaald. We zijn overgestapt van HKZ naar ISO 9001, omdat deze laatste beter aansluit bij de aanpak van het Kwaliteitskader.